ALGEMENE VOORWAARDEN DER EXPEDITEURS VAN BELGIË 1980 Gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 1980 onder nr. 7836

I. ALGEMEENHEDEN

Art 1. Onderhavige voorwaarden beheersen alle professionele betrekkingen tussen de expediteurs en hun cliënten, zowel handelaars en industriëlen als particulieren, welke ook de juridische hoedanigheid zijn, die hen zou worden toegeschreven. Zij beheersen insgelijks de onderlinge betrekkingen tussen beroepsgenoten. Zij worden beschouwd als gewoonten en gebruiken van het Belgisch expeditiebedrijf, toepasselijk zelfs als er niet uitdrukkelijk naar verwezen wordt in een bepaalde overeenkomst.

Art 2. Door verzending van goederen wordt bedoeld de activiteit die tot voorwerp heeft het stellen van alle nodige handelingen, het vervullen van alle vereiste formaliteiten, en het afsluiten van alle overeenkomsten, teneinde de distributie, de levering, het vervoer, de in ontvangstname en de betalingsformaliteiten met betrekking tot de goederen, in het raam van de internationale handel, mogelijk te maken en in de beste voorwaarden te doen verlopen.

Art. 3. Degene die er zijn beroep van maakt de in art. 2 omschreven activiteiten, geheel of gedeeltelijk uit te oefenen, in eigen naam maar in opdracht en voor rekening van derden, is een commissionair-expediteur in de zin van de wet van 26 juni 1967.

Art. 4. Wanneer de commissionair-expediteur, in het raam van zijn opdracht, geheel of gedeeltelijk het vervoer met eigen middelen uitvoert, zijn onderhavige voorwaarden toepasselijk op al zijn prestaties behoudens tegenstrijdige beschikkingen van dwingend recht.

Art. 5. De met verzending betrekking hebbende handelingen gebeuren voor rekening en op risico van de opdrachtgever. De expediteur vervult de hem toevertrouwde opdrachten naar best vermogen met de nodige zorg en met inachtneming van de belangen van zijn opdrachtgever.

Deze kan echter van de expediteur slechts het vervullen van de taken verlangen waartoe hij hem uitdrukkelijk en ondubbelzinnig ten bezwarende titel opdracht gaf.

Art. 6. Tenzij de expediteur er voorafgaandelijk en schriftelijk werd van in kennis gesteld, mogen de zendingen geen gevaarlijke, bederfelijke, ontvlambare, ontplofbare of andere goederen, die schade kunnen berokkenen aan personen, dieren of zaken, bevatten. Worden dergelijke goederen zonder speciale en voorafgaande vermelding aan de expediteur ter hand gesteld. Zo zal de opdrachtgever, ook zonder enige schuld of fout van zijnentwege, instaan voor elke schade die er kan door ontstaan. De expediteur mag in zover de omstandigheden zulks rechtvaardigen, dergelijke goederen eigenmachtig laten verkopen, verwijderen of vernietigen. Hij dient echter in dit geval zo spoedig mogelijk zijn opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen.

Art. 7. Elke notering of prijsopgave geschiedt en elke expeditieovereenkomst wordt afgesloten op grond der voorwaarden en reglementen, vrachtbrieven, connossementen, verzekeringspolissen, opslagbewijzen en andere documenten uitgaande van de openbare besturen, van de spoorwegen, van die haven- en dokbesturen, van de rederijen, van scheep- en luchtvaartmaatschappijen, van de vervoerondernemers, naties, banken, tussenexpediteurs en verzekeraars, die bij de verzending betrokken zijn. Wanneer deze bedingen of reglementen tegen de expediteur worden ingeroepen, gelden zij eveneens ten opzichte van zijn opdrachtgever en van eventuele derde gerechtigden.

II. OFFERTEN EN PRIJSNOTERINGEN

Art. 8. Tenzij anders uitdrukkelijk is bepaald en voorzien, geldt een offerte of notering slechts voor een termijn van 8 dagen. Zij zal de expediteur slechts binden wanneer deze binnen deze termijn in het bezit is van de aanvaarding van de opdrachtgever.

Art. 9. Alle offerten en overeengekomen prijzen, zelfs overnameprijzen gelden, - behoudens bepaling van het tegendeel - alleen voor dadelijke ver - en doorzending en zijn gegrond op de bestaande tarieven, lonen, vracht- en koersnoteringen. Bij tussentijdse wijziging van een of meerdere dezer factoren, worden ook de offerten of overeengekomen prijzen, dienovereenkomstig stilzwijgend en in voorkomend geval met terugwerkende kracht, gewijzigd.

Art. 10. In geval van overmacht of andere in art. 27 nader toegelichte gebeurtenissen, worden alle overeenkomsten, noteringen, tarieven, overname· en vervoerprijzen, zelfs indien deze reeds aanvaard werden opgeschort voor de duur dezer gebeurtenissen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat er van de expediteur gelijk welke schadevergoeding zal kunnen geëist worden voor de niet-naleving zijner offerte of overeenkomst.

Zowel de expediteur als de opdrachtgever zullen echter in dit geval hun aanbod of overeenkomst kunnen vernietigen.

Art. 11. Zowel bij opschorting als bij vernietiging, zullen al de extrakosten die de expediteur voor het volbrengen zijner opdrachten en/of de goede bewaring der koopwaar bij een geval van overmacht of andere in art. 27 nader toegelichte gebeurtenissen of door de hieropvolgende hindernissen te dragen heeft, voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Art. 12, Wanneer het tegendeel niet is bedongen, zijn in de noteringen of overnameprijzen slechts het port, de vracht, de vervulling der tolformaliteiten, de ontvangst- en receptiekosten begrepen.

Zullen afzonderlijk in rekening gebracht worden: commissie op uitgaven, briefport, telegram- telex- en telefoonkosten, fiscale rechten, douane- en accijnsrechten, consulaats- en legalisatiekosten, kosten voor weging, bemonstering, telling en herstelling. Kraankosten, extrakosten voor behandeling van zware voorwerpen of voortvloeiend uit overligdagen of werk ‘s nachts of op zondagen en wettelijke feestdagen, verzekeringspremies, opslagkosten voor zendingen, die een aansluiting missen, waakkosten, dekkleden huur, staangelden en alle andere bijkomende kosten.

Art. 13. De F.O.B.-verrichtingen geschieden volgens de plaatselijke havengebruiken.

Wat de per schip of lichter aangevoerde goederen betreft, is de opdrachtgever verplicht de expediteur een voldoend aantal ligdagen te waarborgen voor de verrichtingen van overslag of van ontvangst. In geval van ontoereikendheid van het aantal ligdagen, zijn de kosten die daaruit voortvloeien (liggeld, enz.) voor rekening van de lastgever. Tenzij anders bepaald, bevatten de overeengekomen prijzen niet de bijkomende kosten veroorzaakt door het feit dat de schepen overgaan lot laden, lossen of overslag gedurende de nacht. op zondag of op wettelijke feestdagen. krachtens de bepalingen van het connossement of van de charterpartij. Deze extrakosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

III. OPDRACHTEN EN ONDERRICHTINGEN

Art. 14. De opdrachten zullen slechts in rechte kunnen ingeroepen worden wanneer de orders vergezeld van de nodige documenten en met vermelding der vereiste gegevens, ten gepaste tijde, schriftelijk, ondertekend en herhaald voor elke zending in het bezit zijn van de expediteur. Zij zullen bevatten: merken, nummers, aantal, soort, inhoud der colli, gewicht, afmetingen, waarde, nummer van de rubriek “Van het toltarief alsook alle voor de kwijting van rechten en taksen vereiste gegevens.

De nodige vergunningen, facturen, paklijsten, eventueel ook oorsprongs- en gezondheidscertifikaten en consulaire aangiften opgesteld in de taal van het land van bestemming en alle andere documenten dienen tijdig aan de expediteur toegezonden te worden. De meer dan 500 kg. wegende colli moeten afzonderlijk vermeld worden met aanduiding van hun gewicht.

Verder dienen de vereiste adressen, van afzender en bestemmeling, de plaats van levering der goederen, de wijze van betaling der vracht en alle andere verzendingsonderrichtingen volledig en nauwkeurig verstrekt te worden. Eventuele wijzigingen in de onderrichtingen zullen slechts tegen de expediteur kunnen worden ingeroepen, wanneer zij schriftelijk gegeven worden en zij tijdig in zijn bezit zijn.

Art. 15. De expediteur is niet verplicht de juistheid der onderrichtingen, noch deze van de erin vervatte gegevens, onder meer betreffende gewicht en inhoud, na te gaan. Deze gegevens worden als dusdanig aanvaard, te goeder trouw, met als enig doel toe te laten de nodige documenten uit te maken en de kostprijs van de dienstprestatie te berekenen.

Zij mogen in geen geval tegen de expediteur ingeroepen worden als bewijs van een averij of tekort, vermits de expediteur tot weging, inventaris, of nazicht van de goederen zelf niet moet overgaan, zonder uitdrukkelijke opdracht.

Een door de expediteur afgeleverd ontvangstbewijs waarborgt de aard, inhoud, waarde, gewicht of verpakking der goederen niet. daar het slechts gesteund is op de gegevens ontleend aan de overgemaakte bescheiden.

Art. 16. Indien een belang bij de afleveringsverklaring moet geschieden, dient de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk te vermelden.

Indien de afzender onwetend moet blijven omtrent de eigenlijke bestemming der goederen of zo de bestemmeling de eigenlijke oorsprong ervan niet dient te kennen, moeten hiertoe de passende onderrichtingen worden gegeven door degene die over de goederen beschikt. De hieruit voortspruitende onkosten vallen te zijnen laste.

Art. 17. De opdrachtgever verbindt er zich toe bij ontvangst van documenten (zoals vrachtbrieven, connossementen, consulaire facturen, vergunningen, oorsprongsattesten , verzekeringspolissen) hem door de expediteur overgemaakt, deze aanstonds na te zien en hem onverwijld de eventuele afwijkingen of fouten bekend te maken, teneinde de expediteur toe te laten de nodige verbeteringen aan te brengen.

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft zulks te doen, zal de expediteur van elke aansprakelijkheid ontlast zijn.

IV. UITVOERING DER OPDRACHT

Art. 18. Bij gebreke aan nauwkeurige, toereikende en uitvoerbare onderrichtingen, of speciale overeenkomsten, heeft de expediteur de vrije keuze van de te volgen weg, van de wijze van vervoer, van het vervoermiddel en van de toe te passen tarieven. Hij zal naar best vermogen handelen op risico en voor rekening van zijn opdrachtgever.

Art. 19. De expediteur is niet verplicht bij gebrek aan documenten met garantiebrief te ontvangen of ten einde clausules op de connossementen te vermijden, garanties te geven.

Doet hij het echter, dan is hij gerechtigd op zijn beurt voldoende garantie te vragen en in afwachting goederen en documenten te weerhouden, terwijl hem alle extra-kosten moeten vergoed worden.

Art. 20. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, mag de expediteur steeds de hem toevertrouwde goederen in groepage verzenden.

Hij is hiertoe echter nooit verplicht.

Art. 21. Indien de expediteur de tolformaliteiten moet vervullen, zal hij zulks doen aan de hand van de hem door zijn opdrachtgever verstrekte inlichtingen. Hij is niet tot voorafgaande inventaris verplicht.

Er zal hem geen verwijt kunnen gemaakt worden voor gebeurlijke toegevingen aan door de douane gestelde eisen.

Voor alle boeten, navorderingen, bijbetalingen en borgstellingen gesteund op de economische en douanereglementering, zal zijn opdrachtgever of de eigenaar van de goederen hem steeds onmiddellijk moeten vrijwaren en de nodige sommen in species ter hand stellen.

De verificatie der goederen geschiedt slechts ter voldoening van de douane en wordt niet grondiger gedaan dan deze het vereist. Zij brengt geen enkele erkentenis of verantwoordelijkheid mee ten laste van de expediteur, omtrent gewicht, waarde, aard of gesteldheid der goederen en verpakkingen of inhoud der colli.

Heeft de expediteur zich borg gesteld voor de aanzuivering van een document, zo is hij gerechtigd hiervoor een billijke vergoeding in rekening te brengen tot op het ogenblik dat zijn borg automatisch door de douane ontlast wordt.

Art. 22. Behoudens andersluidende onderrichtingen, heeft de expediteur het recht alle goederen, die door de bestemmeling geweigerd of om gelijk welke reden niet afgeleverd kunnen worden, te doen terugkomen.

Bij hun terugkomst zal hij deze goederen in magazijn opslagen voor rekening en risico van zijn opdrachtgever.

Art. 23. Telkens de tussenkomst van de expediteur zich beperkt tot het administratieve gedeelte van de verrichting, zoals: afroepen van goederen, aflevering van ontvangstbewijs, eventueel uitmaken van connossementen. vervullen van consulaire, economische of tolformaliteiten, reizen de goederen, liggen zij op kaai, worden zij geleverd of ontvangen op uitsluitend risico en verantwoordelijkheid van de onderscheidene opdrachtgevers er/of rechthebbenden.

De expediteur zal slechts overgaan tot nazicht, bewaking en zorgen voor de goederen, indien hem hiertoe een uitdrukkelijke opdracht en een hiermee gepaard gaande vergoeding verstrekt wordt. Voor de goederen, die zonder overlading of overslag herverzonden worden, d.w.z. hun weg voortzetten in containers of met de wagons of vervoermiddelen, waarvan hij aan de vorige vervoerder regelmatig afleveringsbewijs heeft moeten geven, neemt de expediteur geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor tekort, verlies of averij en zijn tussenkomst mag niet uitgelegd worden als behelzende een inwendig of uitwendig onderzoek van de lading, zelfs indien met zijn samenwerking tolformaliteiten of verificaties werden uitgevoerd.

Art. 24. De opslag van goederen in magazijn kan plaats hebben hetzij krachtens uitdrukkelijke onderrichtingen van de opdrachtgever, hetzij in afwachting van onderrichtingen, hetzij tengevolge van een onderbreking van het vervoer, zonder dat nochtans, in de beide laatste gevallen, de expediteur er toe gehouden is opslag- of bewakingsmaatregelen voor de goederen te treffen.

Hij gebeurt naar keuze van de expediteur in zijn eigen magazijnen of in deze van derden (openbare of private). Behoudens andersluidende beschikkingen, bedongen en uitdrukkelijk herhaald voor elke zending, wordt de opslag van goederen beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden.

De in de verscheidene artikelen dezer algemene voorwaarden voorziene verantwoordelijkheidsbeperkingen gelden eveneens in geval van opslag in de eigen magazijnen van de expediteur.

Deze mag zich beroepen op de voorrechten en de door de wet aan de depothouders verleende beschermende bepalingen zonder dat de beperking zijner verantwoordelijkheid hierdoor aangetast wordt.

De expediteur die de goederen in hiertoe geschikte magazijnen van een derde depothouder heeft opgeslagen, zal als enige verplichting hebben het eventueel verhaal van zijn opdrachtgever tegen deze derde te vrijwaren. Behoudens andersluidende overeenkomst, geschreven en herhaald voor elke zending, is de expediteur niet gehouden de goederen te doen bewaken, waar zij zich ook bevinden, zelfs in open lucht, noch ze te doen verzekeren.

Voor een andere opslag dan deze met betrekking tol het vervoer of die in de vreemde geschiedt, is de expediteur gehouden aan zijn opdrachtgever het magazijn waarin hij de goederen heeft opgeslagen mede te delen. Deze laatste, beschikkende over de mogelijkheid de goederen en het magazijn te inspecteren, dient onmiddellijk zijn eventuele opmerkingen hieromtrent te formuleren.

Indien hij van zijn inspectierecht geen gebruik maakt, zal de opdrachtgever tegen hem geen klacht kunnen indienen wegens fout of verzuim met betrekking tot de opslag of het lokaal.

Wanneer, op het ogenblik der in ontvangstname van het goed of tijdens de magasinage, een beschadiging van de verpakking wordt vastgesteld, mag de expediteur onmiddellijk overgaan tot de nodige herstellingen op kosten van de opdrachtgever.

De eigenaar van de goederen is verantwoordelijk voor de schade die deze eventueel aan andere in hetzelfde lokaal ondergebrachte goederen kunnen veroorzaken.

Indien de expediteur, om bij de inslag niet te voorziene redenen, genoodzaakt wordt zijn magazijn te ontruimen, zullen de eigenaars der goederen er zelf de overbrenging mogen van verzorgen. Zij zullen in alle geval de kosten van overbrenging en eventuele bijkomende magazijn huur in het andere lokaal moeten dragen.

De magazijnrechten worden berekend per kalendermaand en elke begonnen maand is volledig verschuldigd.

De afstand van opgeslagen goederen door de opdrachtgever aan derden gedaan, zal tegenover de expediteur slechts gelden wanneer deze zijn akkoord gegeven heeft en voor zover deze afstand de invordering van de rekening van de expediteur op zijn opdrachtgever niet in het gedrang brengt. De depothouder zal ten allen tijde een einde kunnen stellen aan de magasinage-overeenkomst mits een vooropzeg van veertien dagen.

Wanneer na aanmaning van de expediteur de opdracht· gever zijn goederen niet wegneemt of wanneer het bedrag van de rekening van de expediteur gevaar loopt niet meer door de waarde der goederen gedekt te zijn, mag hij het goed doen verkopen en overeenkomstig art. 45 het bedrag van zijn vorderingen afhouden van de opbrengst van de verkoop.

V. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Art. 25. De expediteur gaat een verbintenis van middel aan en geen verbintenis van resultaat.

Hij is slechts aansprakelijk voor de vergissingen of verzuimen door hemzelf of door zijn ondergeschikten bedreven. Hij is niet aansprakelijk voor daden van derden. De vergoeding der schadelijke gevolgen van zijn vergissingen of verzuimen waartoe hij zou kunnen gehouden zijn, wordt nochtans beperkt tot 1€ per kg. met een maximum van 1.000 € per zending.

Het staat nochtans de opdrachtgever vrij, afgezien van de verzekeringsmogelijkheid geboden in art. 34, met de expediteur een bijzondere aansprakelijkheid uitdrukkelijk te bedingen, mits een overeenkomstige vergoeding.

Art. 26. Wanneer voor de uitvoering zijner opdracht een expediteur beroep doet op vervoerondernemingen van alle aard, verzekeringsmaatschappijen, tussenexpediteurs, magazijnhouders, banken of andere bij verzending van goederen betrokken ondernemingen, dan staat hij slechts in voor zijn zorgvuldige keuze en voor het verstrekken der nodige en juiste onderrichtingen. Komt in de loop der verzending een schadegeval voor, waarbij de expediteur niet zelf rechtstreeks betrokken is, zo dient hij slechts zijn rechten tegenover deze derden aan zijn opdrachtgever over te dragen. Hij kan ook op diens verzoek zelf, maar voor rekening en risico van zijn opdrachtgever, deze aanspraken tegenover deze derden doen gelden.

Art. 27. De expediteur draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor alle zowel rechtstreekse als onrechtstreekse gevolgen verbonden aan gevallen van overmacht of overheidsdaden, die de uitvoering zijner opdracht belemmeren of verhinderen.

Worden o.m. als dusdanig aanzien of hiermee gelijkgesteld: oorlog, oproer, omwenteling, staking, lock-out, onderbreking of vermeerdering van het verkeer uit welke oorzaak ook, te kort aan wagons, scheepsruimte, kaai-, lig- of opslagplaatsen, defect aan vervoermiddelen, hindernissen van het verkeer tengevolge van ijsgang, sneeuw, overstromingen of door niet te voorziene natuurverschijnselen.

Met overmacht wordt verder uitdrukkelijk gelijkgesteld elke diefstal door derden gepleegd tijdens het vervoer en de zware diefstal of diefstal met braak, indien de goederen zich onder de persoonlijke hoede van de expediteur bevonden. Wanneer hogervermelde gebeurtenissen voorhanden zijn, bestaat er een vermoeden dat eventuele schadegevallen hieraan moeten toegeschreven worden.

Art. 28. De expediteur is van rechtswege ontheven van elke verantwoordelijkheid voor verlies, manco of averij en beschadiging veroorzaakt aan colli die onvoldoende of in tweedehands verpakkingen zijn verpakt, of in verpakkingen die slijten onder invloed van de weersgesteltenis, van de behandelingen en van de erin verpakte producten. Behoudens uitdrukkelijke overeenkomst hieromtrent met zijn opdrachtgever, is de expediteur in deze gevallen gerechtigd aan de vervoerondernemingen toe te laten hun voorbehoud betreffende aard of verpakking der goederen op de vervoersdocumenten te vermelden.

Elke bederfelijke, gevaarlijke, breekbare of aan vocht, vorst of warmteschade onderhevige goederen bevattende verpakking moet goed zichtbaar op elk van zijn zijden een vermelding dragen waardoor de aandacht gevestigd wordt op de gevaren waaraan deze goederen blootgesteld zijn. Deze vermelding dient in de taal van heiland van herkomst en in deze van het land van bestemming aangebracht te worden.

Art.29. Leveringstermijnen worden nooit gewaarborgd, zelfs niet wanneer zij uitdrukkelijk voorgeschreven werden of impliciet uit de operatie zelf voortvloeien.

Zij worden slechts in aanmerking genomen wanneer zij uitdrukkelijk door de opdrachtgever als verplicht voorgeschreven werden en in dit geval gaat de expediteur geen andere verplichtingen aan dan persoonlijk er de nodige zorg aan te besteden om dezelfde termijnen te eisen van de uitvoerder. De aansprakelijkheidsbeperkingen van art. 25 zijn in elk geval toepasselijk, behalve hetgeen vermeld wordt omtrent de Arex of Comarex verzekeringspolissen in art. 34.

Art. 30. De expediteur is niet verantwoordelijk voor de goede afloop van de hem toevertrouwde incasseringsopdrachten, behalve wanneer bewezen wordt dat de niet-uitvoering der opdracht aan zijn nalatigheid te wijten is. De afrekening der terugbetalingen geschiedt slechts na hun volledige en definitieve ontvangst, onder aftrek ener aangepaste vergoeding.

Indien de bestemmeling weigert de eventuele kosten van invordering te betalen, vallen deze ten laste van de opdrachtgever.

Art. 31. De expediteur die inlichtingen verschaft aangaande reglementeringen van verzending, invoer, uitvoer, doorvoer, enz., verstrekt deze ten eenvoudigen titel van inlichting zonder de minste verbintenis of verantwoordelijkheid van zijnentwege. Voor onjuistheden in de opgave van vrachten, rechten, taksen, kosten en tarieven, door derden aan de expediteur verstrekt, is hij evenmin verantwoordelijk, noch voor het geval onjuiste rechten en/of vrachten geheven worden. De vorderingen die er eventueel uit voortvloeien, ook die voor navordering wegens oorspronkelijk te min berekende vracht, rechten en onkosten, komen ten laste van de opdrachtgever, die de expediteur op eerste aanmaning dient schadeloos te stellen.

Art. 32, De expediteur is van rechtswege ontheven van elke verantwoordelijkheid en van elke behandelings- of vervoersrisico voor gevaarlijke, bederfelijke of breekbare goederen alsmede voor deze met abnormale afmetingen of gewicht en/of die het gebruik van speciale hijstoestellen, van gereedschappen of speciale bergplaatsen vergen. Hij is ten volle gerechtigd aan de tussenkomende behandelaar of vervoerder de ontheffingen of waarborgen overeenstemmend met de bovengenoemde risico’s te verlenen, zonder daarom deze reserves te moeten formuleren bij het aanvaarden zijner opdracht.

Art. 33. Behoudens bijzondere en uitdrukkelijke opdracht tot bewaking der goederen is de expediteur niet verantwoordelijk voor schade en verlies, ontstaan tijdens het verblijf op los-, laad- of opslagplaatsen, noch tijdens het vervoer, de lossing of de lading, door brand, inbraak, diefstal, lekkage, zweten, gewichtsverlies, hoog water en overstroming, ratten· en muizenvraat, ongedierte, handelingen van derden of door welke andere oorzaken ook. De expediteur draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor goederen die op kaai of in openlucht blijven liggen.

VI. VERZEKERINGEN

Art. 34. De expediteur stelt ter beschikking van zijn opdrachtgever de Arexverzekering of Coma rex (aanvulling van Arex), waardoor deze elke in verband met een internationaal vervoer staande zending, tegen’ de expeditierisico’s kan verzekeren. Het wordt aan de cliënten uitdrukkelijk aanbevolen zich derwijze te dekken tegen de gevolgen van de verantwoordelijkheidsbeperkende clausules vervat in onderhavige voorwaarden. De kosten dezer verzekering vallen ten laste van de opdrachtgever.

De Arexpolis (verzekering tegen de expeditierisico’s) is afgedrukt in de bijlage aan de onderhavige voorwaarden.

Art. 35, In de mate van het mogelijke zal de opdracht verzekering tegen de aan het vervoer en de opslag van goederen verbonden risico’s steeds aan de expediteur moeten opgedragen worden.

De expediteur verzekert deze risico’s slechts op uitdrukkelijk, schriftelijk en voor elke zending herhaald order.

Het eenvoudige opgeven der waarde kan niet als formeel order beschouwd worden.

Art. 36. Indien er aan de expediteur geen opdracht lol verzekeren gegeven werd, is deze gerechtigd te veronderstellen dat alle risico’s die aan de verzending, het vervoer en de opslag van goederen verbonden zijn, door eender hierbij betrokken partijen zelf verzekerd werden, en dit rekening houdend met de hierboven in art. 25 tot 33 voorziene bepalingen ter ontlasting van verantwoordelijkheid.

De expediteur neemt bijgevolg generlei verantwoordelijkheid op zich uit hoofde van verliezen en/of schaden die het voorwerp van een dergelijke verzekering kunnen uitmaken.

Geen enkele schadevergoeding zal dus van hem uit dien hoofde kunnen geëist worden noch rechtstreeks, noch bij middel van verhaal door eventuele verzekeraars. Wanneer de verzekeringsopdracht niet aan de expediteur toevertrouwd wordt, verbindt de opdrachtgever zich ertoe zorg te dragen dat in de verzekeringsvoorwaarden bedongen wordt dat geen enkel recht tot verhaal door de verzekeraars tegenover de expediteur zal uitgeoefend worden.

Art. 37. Behoudens afwijkende bepalingen, worden de verzekeringen afgesloten aan de hand van een ter plaatse gebruikelijke polis, tegen de voor ieder soort goederen gebruikelijke voorwaarden en voor door de opdrachtgever aan te duiden bedragen, bij verzekeringsmaatschappijen, die als solvabel bekend slaan op het tijdstip der dekking. Speciale risico’s zoals oorlog, mijnen, opstand, breken, lekkage, vervorming, roest, oxydatie, diefstal en verdwijning, verblijf, enz. worden slechts gedekt op bijzondere aanduiding van de lastgever. De in dit artikel vernoemde bijzondere risico’s worden slechts vermeld bij wijze van eenvoudige aanwijzing en hun opsomming heeft geen beperkend karakter. Telkens er bij het vervoer van goederen een onderbreking, oponthoud of overslag voorzien is, dient de opdrachtgever de hieraan verbonden diefstal of verliesrisico’s speciaal te doen verzekeren of in de algemene verzekering te doen begrijpen met uitsluiting van verhaal tegen de expediteur.

VII. VERGOEDING

Art. 38. Behoudens andersluidende overeenkomst is de expediteur steeds gerechtigd forfaitaire bedragen in rekening Ie brengen voor zijn uitgaven, kosten, bemoeiingen en tussenkomsten. Deze manier van facturatie doet geen afbreuk aan het commissiekarakter der overeenkomst, maar ontslaat de expediteur van elke verplichting tot rekenschap geven over zijn kosten en uitgaven. Bij afwezigheid van te voren vastgestelde tarieven, zal alleen de globale aangerekende som voor eventuele betwisting vatbaar zijn, indien door de opdrachtgever wordt aangetoond dat deze niet in verhouding is met de uitgevoerde prestatie.

De opdrachtgever verbindt zich tot onmiddellijk nazicht der hem toegezonden facturen en ziet uitdrukkelijk af van elke klacht betreffende de hierin aangerekende onkosten of prijzen, indien deze niet binnen de acht dagen na ont· vangst der laktuur, onkostennota, enz., door hem bij de expediteur ingediend wordt.

Ook indien de opdrachtgever bedongen heeft de expeditierekening bij een derde in te vorderen, blijft hij borg voor haar betaling ten opzichte van de expediteur.

Art. 39. De expediteur is nooit gehouden geld voor te schieten voor port, vracht, douanerechten, belasting op de toegevoegde waarde of andere onkosten. Hij heeft het recht naar keuze een aangepast voorschot te eisen, ofwel een commissie voor het voorschieten van geld, wanneer hij er in toestemt zulks te doen. De commissie is verschuldigd vanaf de dag der uitgaven.

Art.40. De rekeningen van de expediteur zijn onmiddellijk contant en zonder disconto betaalbaar en de betalingen mogen in geen enkel geval afhankelijk zijn van bijzondere omstandigheden of van de goede uitvoering der in rekening gebrachte of andere verrichtingen.

De eventuele klachten met betrekking tot onze fakturen dienen binnen de acht dagen ingediend te worden.

Behoudens dubbele facturatie of vergissing In de persoon van de schuldenaar kunnen betwistingen betreffende een factuur, de gedebiteerde nooit van de verplichting tot betalen ontslaan en geven zij eventueel slechts aanleiding tot een compenserende creditnota na voorafgaande betaling.

Behoudens andersluidende overeenkomst, is de plaats van regeling der rekening deze waar de expediteur zijn kantoor gevestigd heeft. Het geven van wissels of afstand van schuldvordering brengt geen schuldvernieuwing mee.

Art. 41. Het risico van de schommelingen in de wisselkoers van vreemde munten of van de waarde die door de wet toegekend wordt aan de Belgische frank valt ten laste van de opdrachtgever. Eventuele wijzigingen zullen automatisch aanleiding geven tot aanpassing van prijzen en quotaties.

Art. 42. Het toezenden der rekening dient beschouwd als aanmaning om het bedrag ervan te betalen. In geval van laattijdige regeling van de factuur, zal de expediteur recht hebben op een jaarlijkse intrest gelijk aan 6 % meer dan de discontovoet der Nationale Bank van België, elke begonnen maand tellend voor een volle maand, vanaf de datum der rekening zonder gehouden te zijn een nieuwe ingebrekestelling tot zijn opdrachtgever te richten.

Art. 43. Wanneer binnen de termijn van veertien dagen, volgend op de verzending van een ingebrekestelling per bij de post aangetekende brief, de schuldenaar in gebreke blijft, zal het bedrag van de schuldvordering van de expediteur, buiten de intresten voorzien in art. 42 van rechtswege verhoogd worden met

40 € voor vorderingen 2,5 - 400 €

75 € voor vorderingen van 400 € - 750 €

125 € voor vorderingen van 750 € tot 1.250 €

250 € voor vorderingen van 1.250 € - 2.500 €

500 € voor vorderingen van 2.500 € - 7.500 €

750€ voor vorderingen van boven de 7.500 € ten titel van forfaitair vastgestelde schadevergoeding voor bijkomende administratieve kosten, debiteurenbewaking en commerciële stoornissen.

VIII. VOORRECHT EN PANDRECHT

Art. 44. De verschillende schuldvorderingen van de expediteur ten laste van zijn opdrachtgevet, zelfs wanneer zij betrekking hebben op verschillende verzendingen en op goederen die niet meer in zijn bezit zijn, maken een enige en onverdeelbare schuldvordering uit waarvoor de expediteur alle- verhaal, rechten en voorrechten zal mogen uitoefenen, hem door de wet en door de huidige algemene voorwaarden toegekend.

Art. 45. Benevens het bepaalde in artikel 44 , komen partijen hierbij uitdrukkelijk overeen dat al de goederen, documenten of gelden, die vanaf de datum der eerste op· dracht reëel of fictief in het bezit komen van de expediteur, tot pand zullen dienen van de betaling zijner schuldvordering ten laste van zijn opdrachtgever of van de eigenaar der goederen.

Deze pandgeving wordt beheerst door de regelen van het handelspand. Deze waarborg komt de expediteur toe, welke ook de Juridische hoedanigheid zij in dewelke hit handelt.

Art. 46. Ten einde de uitoefening zijner rechten en voorrechten te waarborgen, beschikt de expediteur voor de eisen, die hij tegenover één der bij het vervoer of de opslag geïnteresseerde partijen kan doen gelden, tengevolge aan gang zijnde of vorige bewerkingen, over het retentierecht op alle goederen, die hem afgeleverd worden voor verzen· ding, camionnage, inontvangstneming, vertolling of opslag in magazijn, zowel als op deze die hem worden toegezonden om aan zijn opdrachtgevers te worden afgeleverd.

Verder is hij eveneens gerechtigd ten einde de uitoefening zijner voorrechten en pandrecht te verzekeren, de aflevering van een opslagbewijs te weigeren.

IX, VERJARING EN RECHTSVERVAL

Art. 47. Benevens de verjaring voorzien in art. 47, is geen enkele klacht aanvaardbaar, indien bij ontvangst der goederen de bestemmeling zijn voorbehoud niet in de wenselijke vorm heeft gemaakt bij de laatste vervoerder, indien hij geen tegensprekelijke vaststelling heeft laten verrichten door een hiertoe gemachtigd persoon, en indien hij niet onmiddellijk bij de expediteur zijn voorbehoud heeft gemaakt.

Art. 48. De opdrachtgever die een gerechtelijk verhaal tegen de expediteur wil uitoefenen moet, op straf van rechtsverval, zijn vordering binnen de lijd van 6 maanden bij de rechtbank aanhangig maken.

Deze termijn begint te lopen vanaf het einde der opdracht of bij betwisting hieromtrent vanaf de datum der toezending der slotlaktuur.

Indien de reden der betwisting slechts later bekend werd, zal in elk geval binnen de zes maand volgend op de aflevering der goederen een vordering moeten ingesteld worden op straf van rechtsverval. Deze korte verjaringstermijn maakt één van de hoofdvoorwaarden uit van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de expediteur gesloten, zodanig dat wanneer de opdrachtgever niet binnen de bepaalde tijd optreedt, de expediteur definitief van alle verantwoordelijkheid ontslagen zal zijn.

X. BEVOEGDHEID EN RECHTSPLEGING

Art. 49. Behoudens scheidsrechterlijk beding of overeenkomst, zullen alle uit een geschil tussen de expediteur en zijn opdrachtgever voortvloeiende rechtsvorderingen, zelfs bij wijze van vrijwaring en zelfs in geval van meerdere verweerders, voor de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de expediteur zijn hoofd huis in België gevestigd is gebracht worden. De expediteur alleen is nochtans steeds gemachtigd het geschil voor de ratione loci bevoegde rechtbank te brengen.

Art. 50. Alle rechtsbetrekkingen tussen de expediteur en zijn opdrachtgever of rechthebbenden zullen met toepassing der onderhavige voorwaarden beslecht worden volgens Belgisch Recht.


TYPE·POLIS. AREX.

I. BEDlNG TEN BEHOEVE VAN DERDEN.

De verzekeraars verbinden er zich toe het geheel bedrag der vergoedingen, verschuldigd in toepassing van onderhavig contract, rechtstreeks te waarborgen aan de opdrachtgever van de commissionair·expediteur of aan de drager der documenten. Deze verbintenis stelt een beding ten behoeve van derden vast, overeenkomstig artikel 1121 van het Burgerlijk Wetboek, is derhalve verzekerd, hetzij de opdrachtgever, hetzij de drager der documenten.

II. VOORWERP DER VERZEKERING EN WAARBORGEN

De verzekering, voortspruitend uit onderhavig contract, heeft tot doel de commissionair-expediteur, “de contractant” genoemd, voor de uitvoering van deze overeenkomst, te waarborgen tegen de geldelijke eisen tot schadeloosstelling, waarvan hij het voorwerp kan zijn ingevolge ontstane schaden, waarvoor zijn verantwoordelijkheid ingeroepen wordt ingevolge zijn tussenkomst:

- bij het afsluiten van een expeditieovereenkomst, in België of in het buitenland, of van een contract voor het opslaan van goederen in een pakhuis in België, dit alles betreffende invoer, uitvoer of doorvoer van goederen;

- bij verrichtingen, bijkomstig en gebruikelijk in zijn beroep, zoals het innen van rembours, nazicht van gewichten, hoeveelheden en verpakking, het nemen van monsters, lading en lossing, vertolling:

- het belopen en afsluiten van verzekeringen tegen transport- en brandrisico’s alsmede tegen diefstal, met uitsluiting van elke verzekering van andere aard.

De waarborg is bovendien ook verleend aan elke firma die medewerkt aan de uitvoering van een expeditieovereenkomst, op voorwaarde dat de exploitatiezetel dezer tussenkomende firma zich bevindt in de volgende landen:

Duitsland, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Spanje, Verenigde Staten van Amerika, Finland, Frankrijk, Gr.-Britannië, Italië. Ierland, Luxemburg, Noorwegen, Nederland, Portugal, Zweden en Zwitserland.

De waarborg is beperkt voor éénzelfde schadegeval tot 125.000 € (honderd vijfentwintig duizend euro) in eerste risico, daarin begrepen zijnde alle interesten, honoraria, gerechtskosten, kwijtingen en andere.

De kosten, die bedachtzaam door de contractant gemaakt worden ten einde een gewaarborgde schade te voorkomen, te beperken of te herstellen, zijn ten laste van de verzekeraars.

De contractant zal voor 10 % (tien procent) tussenkomen in de regeling van elk schadegeval, met een minimum van 60 €,- (zestig euro) en

een maximum van 125 € (honderd vijfentwintig euro) , voor één en hetzelfde geval.

De verzekeraars zullen zich niet beroepen op clausules van vrijstelling of van beperking der verantwoordelijkheid, die vermeld zijn in de Algemene Voorwaarden, in omloop gebracht door de Federatie der Expediteurs van België.

III. UITSLUITINGEN

Zijn uit de verzekering gesloten:

a) alle schaden, kunnende verzekerd worden door een verzekeringscontract tegen de risico’s van vervoer, brand of diefstal, tenzij door een fout van de expediteur, dergelijke verzekering zonder uitwerking zou blijven:

b) de geldelijke eisen tot schadevergoeding, waarvan de commissionair-expediteur het voorwerp zal kunnen zijn, in zijn hoedanigheid van en ingevolge zijn activiteit als vervoerder en/of depothouder en/of behandelaar van goederen, onafgezien van het feit dat zijn verantwoordelijkheid voortvloeit uit de wet, een cognossement, een vervoer- of depotcontract of uit enige andere overeenkomst of oorzaak;

c) de vorderingen gegrond op overeenkomsten die niet gebruikelijk zijn in het factage-bedrijf, zoals bijvoorbeeld het strafbeding, de waarborg van leveringstermijn, enz. de schaden voortspruitend uit verduisteringen, misbruik van vertrouwen of opzettelijke daden:

de lichamelijke schaden;

de schade voortspruitend uit inbeslagneming, staking, oproer, politieke onlusten of andere, als ook deze die voortspruiten uit oorlogshandelingen en oorlogstuig, zo bij burgeroorlog als bij oorlog mei een vreemd land;

g) de verzending van waardepapieren, titels, bankbiljetten, rentebewijzen, kostbare metalen en stenen, juwelen, verzamelingen van postzegels en in het algemeen de verzendingen van alle voorwerpen die een speciale verzameling- of liefhebberswaarde hebben.

lijn nochtans niet uit de verzekering gesloten de geldelijke eisen tot schadevergoeding, waarvan de kommissionair· expediteur het voorwerp kan zijn, ingevolge verlies van documenten, taxbulletins, warrants, konnossementen, vergunningen, accijnskwijtingen van om het even welke soort, enz.

IV. DEKLARATIE EN PREMIE

De contractant zal aan de verzekeraars de bewerkingen signaleren voor dewelke hij van zijn opdrachtgever instructie gekregen heeft om onderhavige verzekering te dekken.

De premies, verhoogd met de taksen en kosten, die in voege zijn op het ogenblik dat de afrekening opgeleid wordt, zullen per maand afgerekend worden.

Deze premies zijn, ingevolge uitdrukkelijke overeenkomst, betaalbaar ten huize van de contractant. Bij wanbetaling van een der premies, binnen de vijftien dagen, volgend op de verzending der afrekening en binnen de vier dagen na toezending, vanwege verzekeraars, van een aangetekend schrijven aan de laatste gekende woonplaats van de contractant, wordt het voordeel van onderhavige polis automatisch geschorst; de waarborg zal echter terug in voege komen, de dag na ontvangst der betaling van alle bedragen aan verzekeraars verschuldigd.

Nochtans wordt het voordeel van onderhavige polis automatisch geschorst in geval van verzoek tot uitstel van betaling of van konkordaat, en dit vanaf het ogenblik dat dit verzoek ingediend werd. In geval van faling of gerechtelijke vereffeningen, vanaf het ogenblik waarop de toestand bekend werd die de déconfiture veroorzaakte.

De waarborg zal terug in voege komen in geval van akkoord betreffende de vraag tot uitstel van betaling of tot concordaat, doch slechts de dag nadat betaling ontvangen werd van alle bedragen aan verzekeraars toekomend, en de kontraktant terug de volledige leiding genomen heeft van zijn bedrijf: in geval van faling of gerechtelijke vereffening, ‘s anderendaags van de dag waarop een waarborg voor de nog te betalen premies zal gesteld zijn door de curator: in geval van deconfiture, de dag na de ontvangst der achterstallige premies en kosten.

Onafhankelijk van de schorsing, voorzien in vorig alinea, hebben de verzekeraars het recht, ingeval van uitstel van betaling, concordaat, gerechtelijke vereffening of deconfiture, onderhavige polis op te zeggen bij aangetekend schrijven. De verzekeraars behouden zich ook dit recht voor in geval de contractant in gebreke blijft een of meerdere premie-afrekeningen te betalen.

V. FORMALITEITEN IN GEVAL VAN SCHADE

De juiste aangifte van elke schadegeval moet geschieden bij de makelaar-bemiddelaar van onderhavig contract, binnen de acht dagen, behalve in geval van overmacht of heirkracht, te rekenen vanaf de dag waarop de contractant, zijn vertegenwoordigers of aangestelden er kennis van hebben.

Beheer en regeling der schadegevallen.

Alhoewel verzekeraars alleen belast zijn met de werkelijke regeling der schaden, verbindt de contractant er zich echo ter toe, zich in alle omstandigheden te gedragen alsof hij voortging met zijn eigen belangen te beheren. Te dien einde verplicht hij er zich namelijk toe, op verzoek van verzekeraars, alle stappen te ondernemen en alle inlichtingen en documenten te verschaffen die nuttig zijn voor de regeling der schade.

VI. SPECIALE BEPALINGEN

Verplichtingen van de klant.

In geval de contractant zijn wenselijke of contractuele verplichtingen niet uitvoert, zullen verzekeraars ontslagen zijn van hun verplichtingen en zullen zij het contract kunnen opzeggen, onder voorbehoud van al hun rechten op schadevergoeding. Alle betwistingen tussen partijen, andere dan deze betreffende invorderingen van premies, belastingen en kosten ten laste van de contractant, worden voorgelegd aan twee scheidsrechters, één gekozen door de contractant, de andere door de verzekeraars. In geval de scheidsrechters geen akkoord bereiken over de te vellen beslissing, zullen zij dit in een proces-verbaal vastleggen en de twee scheidsrechters zullen een derde scheidsrechter aanstellen om samen met hen te statueren. De scheidsrechters, wat hun aantal ook weze, zullen gemeenschappelijk, in de bewoordingen van het recht, hun oordeel vellen en zij mogen, op straf van nietigheid, niet afwijken van de bepalingen van onderhavige polis. Zij zijn ontslagen van alle gerechtelijke formaliteiten.

Indien een der partijen in gebreke blijft haar scheidsrechter te benoemen, of indien de scheidsrechters zich niet verstaan over de benoeming van een derde scheidsrechter, geschiedt deze benoeming door de Voorzitter der Rechtbank van Koophandel, op verzoek der meest naarstige partij. De arbitragekosten zullen voor de helft gedragen worden door de contractant en voor de andere helft door de verzekeraars.

Bemiddeling

De afrekening en de regeling van de premies en verliezen, alsmede alle berichten mededelingen en tussenkomsten die onderhavig contract aangaan, zullen geschieden door de bemiddeling van de tussenkomende makelaar-bemiddelaar van onderhavig contract.

De regeling van verliezen en beschadigingen zal geschieden door bemiddeling van voornoemde makelaar, aan wie alle bescheiden te dien einde dienen geadresseerd te worden.

Duur der verzekering

Hel contract is afgesloten voor een periode van één jaar, aanvang nemend op                          en zal slechts de verrichtingen dekken die een aanvang genomen hebben na deze datum.

Het contract wordt stilzwijgend vernieuwd voor een nieuwe periode van één jaar, en zo telkens van jaar tot jaar. De partijen behouden zich echter het recht voor het contracten allen tijde op te zeggen, per aangetekend schrijven, mits vooropzeg van drie maanden.

Express Service

Company InformationCompany_Information.html

Transportation

Fairground Logistics

Inbound/outbound logistics

Supply chain analysis

About us

Useful InformationUseful_Information.html
General Conditions

Vehicles

2011 © boudbalduck.com · all rights reserved · made with pride in the EU

C.T.S. bvba

Groeninge 12

8000 Brugge

  1. T.+32(0)50 37 70 70

  2. F.+32(0)50 37 70 80

sales@c-t-s.be

www.c-t-s.be